Földeáki Návay Lajos Általános Iskola tájékoztatója a 2017/2018-as tanévre történő beiratkozással kapcsolatosan

A beiratkozás időpontja:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 között

201. április 21. (péntek) 8.00 – 18.00 között

A beiratkozás helye:

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola titkársága – 6922 Földeák, Zárda u. 18-20.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

1. a gyermek nevére kiállított személyi azonosító

2. a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 (ennek hiányában NYILATKOZAT a gyermeke életvitelszerű lakcíméről 2. számú melléklet)

3. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet:

 – óvodai szakvélemény – (óvodától megkapjuk)

– járási szakértői bizottság szakértői véleménye

– sajátos nevelési igényű gyermek esetében Szakértői Bizottság szakértői véleménye

4. Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan. Ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók (3. számú melléklet).

 

Kérjük a Szülőket, hogy a felügyeleti jog gyakorlásáról című nyomtatványt kitöltve és aláírva hozzák magukkal a beiratkozáskor. Ennek hiányában nem tudjuk beírni a gyermeket az iskolába. Ha csak egy szülő gyakorolja a felügyeleti jogot, kérjük, hogy az ezt igazoló dokumentum fénymásolatát is csatolják.

5. Az Etika/Hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó nyilatkozatot a beiratkozáskor meg kell tenni a szülőknek.